Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir dibināta 26.03.2002. ar Rīgas domes lēmumu Nr. 1168, lai veicinātu dzīvojamā fonda attīstību, nodrošinātu mājokļu un citu nekustamā īpašuma objektu būvniecību un atjaunošanu Rīgā, kā arī, lai optimizētu Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju izpildi.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību un atjaunošanu, sabiedrisko objektu projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību, racionālu un lietderīgu Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Savā līdzšinējā darbībā RPB ir koncentrējies uz diviem galvenajiem darbības virzieniem:

  1. Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība;
  2. Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana un apsaimniekošana.

RPB nepārtraukti strādā pie savas darbības pilnveidošanas. 2012.gada nogalē RPB uzsāka iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu un kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 ieviešanu, ar mērķi paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, optimizēt organizācijas pārvaldības modeli, kā arī identificēt un mazināt ar uzņēmuma darbību saistītos riskus. RPB joprojām tiek turpināta uzsāktā iekšējās kontroles sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 pilnveidošana, kā rezultātā 2016. gadā notika sistēmas resertifikācija un tika izsniegts sertifikāts ar apliecinājumu, ka RPB vadības sistēma ir atbilstoša vadības sistēmu standarta ISO 9001:2015 prasībām, sertifikācijas joma: Nekustamo īpašumu pārvaldīšana, būvniecība. RPB ir viena no nedaudzajām pašvaldību kapitālsabiedrībām Latvijā, kuras ir ieguvušas starptautisko sertifikātu, kas apliecina, ka RPB darbība ir atbilstoša starptautiskajiem labas pārvaldības principiem.

RPB un tās darbību raksturojošie rādītāji:

  • Pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošie dzīvokļi – 5955;
  • Pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas – 65 (t.sk. sociālās dzīvojamās mājas- 17);
  • RPB apsaimniekošanas process atbilst visām starptautiskā kvalitātes standarta ISO 9001:2015 prasībām;
  • Darbinieku skaits – 175, no kuriem 82% ir speciālisti/sētnieki/apkopēji/strādnieki un 18% ir administratīvie darbinieki;
  • Daļu īpašnieks – 100% Rīgas pilsētas pašvaldība;
  • Pamatkapitāls EUR 42 344 756 (42 344 756 daļas).
  • Valsts un pašvaldības budžetā 2018. gadā veiktas iemaksas 2 655 496.42 EUR apmērā.

Lai nodrošinātu labākus sadzīves apstākļus un komfortu, RPB nodrošina īrniekiem šādus dzīvojamās mājas uzturēšanas pakalpojumus – liftu, ārdurvju kodu sistēmu, elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu un teritorijas apgaismošanai un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai un ugunsdzēsības signalizāciju, kā arī atsevišķās mājās – videonovērošanu. Atsevišķas mājas ir aprīkotas ar individuāliem siltumenerģijas skaitītājiem katrā dzīvoklī vai arī alokatoriem, kas iedzīvotājiem dod iespēju ekonomēt izdevumus par siltumenerģiju.

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” neveic nekāda veida ziedojumus vai dāvinājumus.