Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

Man ir parāds vai ir iespēja parādu apmaksāt pa daļām, noslēdzot vienošanos?

RPB, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus visiem RPB pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem, ir izstrādājusi, un RPB valde ir apstiprinājusi kārtību darbam ar parādniekiem, kurā noteikti nosacījumi, kādā tiek slēgtas vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu, tādejādi piedāvājot īrniekiem noslēgt vienošanos par parāda pakāpenisku nomaksu, sadalot parādu proporcionāli ar apmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Papildus parāda apmaksai īrniekam jāapmaksā tekošie rēķini.

Lai noslēgtu vienošanos, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105135 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Juridiskā pārvaldē, 404.kabinetā. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Kāpēc rēķinā ir iekļauta maksa par nekustamā īpašuma nodokli, ja es neesmu dzīvokļa īpašnieks, bet tikai īrnieks un kā tā tiek aprēķināta?

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu nekustamā īpašuma nodoklis ir obligātais maksājums, kas maksājams papildus īres maksai, proporcionāli dzīvojamās telpas platībai. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. RPB aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, sadalot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes maksāšanas paziņojumā norādīto nodokļa summu par attiecīgo māju  proporcionāli mājas dzīvokļu platībai, aprēķinu veicot katram dzīvoklim un minēto aprēķinu iekļaujot rēķinā, kas tiek izsniegti īrniekam.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105135 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Juridiskā pārvaldē, 404.kabinetā. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu invalīdiem.

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu nekustamā īpašuma nodoklis ir obligātais maksājums, kas maksājams papildus īres maksai, proporcionāli dzīvojamās telpas platībai. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. RPB aprēķina īrniekiem nekustamā īpašuma nodokli, sadalot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes maksāšanas paziņojumā norādīto nodokļa summu par attiecīgo māju proporcionāli mājas dzīvokļu platībai. Pašlaik spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka pašvaldības noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņem tikai tās fiziskās personas (pensionāri, invalīdi, maznodrošinātie), kurām dzīvoklis ir īpašumā.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr.67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu veikt komunālo pakalpojumu maksas pārrēķinu sakarā ar savu un bērna prombūtni.

Līdz 2013.gada septembrim Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” bija šādi punkti:

8.Ja īrnieks vai persona, kura uz tiesiska pamata dzīvo dzīvoklī (turpmāk - dzīvoklī dzīvojošā persona), atrodas pagaidu prombūtnē septiņas dienas vai ilgāk, attiecīgajā laikposmā par viņu netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju un kanalizāciju, kā arī par ūdeni, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem.

9. Īrnieks iepriekš rakstiski paziņo izīrētājam vai, ja viņš norēķinās patstāvīgi, pakalpojumu sniedzējam par dzīvoklī dzīvojošās personas prombūtni, ja tā ilgs vairāk nekā septiņas dienas pēc kārtas (izņemot atrašanos stacionārā ārstniecības iestādē). Saņemtā informācija par personas pagaidu prombūtni nav izpau­žama trešajām personām.

10. Maksa par pakalpojumiem netiek pārrēķināta šādos gadījumos:

10.1. ja pagaidu prombūtnē atrodas persona, kura vienīgā dzīvo dzīvoklī;

10.2. ja par dzīvoklī dzīvojošo personu pagaidu prombūtni netiek paziņots šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā.”

17.09.2013. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.999, un ar šiem grozījumiem svītroti visi iepriekš minētie punkti, kas noteica pārrēķinu kārtību iedzīvotāju pagaidu prombūtnes gadījumā.

No 2014.gada 19.decembra ir atjaunota maksas par atkritumu izvešanu aprēķinu kārtība – pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita. Taču 2014.gada decembra noteikumu redakcijā vairs nav paredzēti atvieglojumi aizbraukušajiem.

"Par prombūtni ir jāraksta iesniegums gadījumos, kad iedzīvotājam nebūs iespējams nodot ūdens skaitītāju rādījumus noteiktu laika periodu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr.67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē.

Kā aprēķina atkritumu izvešanu pēc cilvēku skaita dzīvokļi vai pēc dzīvokļu skaita, neatkarīgi no tā cik personas deklarētas dzīvoklī.

17.09.2013. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.999, ar šiem grozījumiem noteica jaunu komunālo pakalpojumu sadales kārtību attiecībā uz atkritumu izvešanu un ūdens patēriņu – maksu par šiem pakalpojumiem aprēķināja pēc dzīvokļu skaita, nevis pēc cilvēku skaita kā iepriekš.

No 2014.gada 19.decembra ir atjaunota maksas par atkritumu izvešanu aprēķinu kārtība – pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Kā tiek veikts koplietošanas elektrības aprēķins?

Par koplietošanas elektrību aprēķini tiek veikti saskaņā ar Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumiem Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.999). Noteikumu Nr.999 12.6.punkts nosaka, ka par elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī koplietošanā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai īrnieks maksā atbilstoši dzīvojamās mājas telpu un telpu grupu skaitam. Maksa tiek aprēķināta atbilstoši elektroenerģijas piegādātāja ikmēneša rēķina summai.

Koplietošanas elektrība tiek patērēta ne tikai gaiteņu apgaismojumam. Lielākais elektrības patēriņš ir inženierkomunikāciju ierīču (lifta, apkures un karstā ūdens cirkulācijas sūkņu) darbināšanai, kā arī teritorijas apgaismojumam. Mājā patērētās koplietošanas elektroenerģijas apjoms pieaug ziemas sezonā, kad darbojas apkures cirkulācijas sūknis un ilgāku diennakts laiku ir ieslēgtas ārtelpu laternas. Līdz ar to pieaug arī maksa iedzīvotājiem. Samazināt elektrības patēriņu diemžēl nav iespējams, jo tad mēs nevarētu nodrošināt īrniekiem liftu, apkuri un karsto ūdeni.

Koplietošanas elektroenerģija tiek patērēta kāpņu telpu, gaiteņu, koplietošanas virtuvju, atpūtas telpu apgaismojumam, kā arī apkures un ūdens cirkulācijas sūkņu darbībai. Maksu par koplietošanas elektroenerģiju aprēķina atbilstoši elektroenerģijas piegādātāja ikmēneša rēķinam, sadalot to uz dzīvokļu skaitu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr.67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Kā tiek veikts karstā ūdens cirkulācijas aprēķins?

Maksa par karstā ūdens cirkulāciju tiek aprēķināta par siltumenerģijas patēriņu ēkas karstā ūdens apgādes sistēmā, karstam ūdenim cirkulējot stāvvados, siltummezglā, pagraba un bēniņu cauruļvados, dvieļu žāvētājos. Maksa par ūdens uzsildīšanu un karstā ūdens cirkulāciju tiek aprēķināta saskaņā ar Rīgas domes 24.08.2010. instrukciju Nr.9 „Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība”. Maksa patērētājam par karstā ūdens cirkulāciju ir 0,1 MWh apmērā vienam dzīvoklim. Par karstā ūdens cirkulāciju patērētājs maksā arī gadījumos, ja dzīvoklis atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli. Karstā ūdens cirkulācija nav papildus maksājums, bet tā ir daļa no kopējās maksas par siltumenerģiju. Ja šo maksājumu pozīciju rēķinos neizdalītu atsevišķi, maksājumi dzīvoklim no tā mazāki nekļūtu, jo tad vairāk būtu jāmaksā par karsto ūdeni vai apkuri.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu veikt kārtējo remontu īrētajā dzīvoklī un ūdens krāna labošanu.

Saskaņā ar dzīvojamo telpu īres līgumu īrnieka pienākums ir uzturēt kārtībā dzīvojamās telpas un par saviem līdzekļiem veikt to kārtējo remontu, tai skaitā krānu un citu sanitāri tehnisko ierīču remontu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu atļauju uzstādīt otras (iekšējās) ārdurvis dzīvoklim.

RPB neiebilst pret Dzīvokļa otru ārdurvju (iekšējo) uzstādīšanu par Jūsu līdzekļiem, nemainot esošo ārdurvju vērtnes vēršanās virzienu, kā arī to izmēru un krāsu. Pēc darbu pabeigšanas tie jāsaskaņo ar RPB Būvniecības pārvaldi.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu atļauju uzlikt slēdzamu atslēgu dzīvojamās mājas 6.stāva koplietošanas gaitenī esošajās durvīs, kuras atdala īrētos dzīvokļus no pārējās kāpņu telpas.

17.02.2004. noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 18.² punkts nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par ugunsdrošību koplietošanas telpās, savukārt 40.punkts nosaka, ka durvīm evakuācijas ceļos ir jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez atslēgas. Papildus RPB informē, ka Noteikumu 152.punkts nosaka, ka būvēm, sistēmām un ierīcēm, kas nodrošina objekta ugunsdzēsības ūdensapgādi, jāatbilst tehniskā projekta risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes izbūves reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām, tās jāuztur darba kārtībā un jānodrošina to brīva izmantošana. RPB norāda, ka koplietošanas gaitenī izvietoti ugunsdzēsības krāni un saskaņā ar augstāk minēto punktu RPB ir jānodrošina brīva pieeja tiem.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu atļauju izveidot riģipša starpsienu starp telpu Nr.2 un Nr.3, kā arī izveidot durvju aili starpsienā starp telpu Nr.3 un Nr.4 (pēc inventarizācijas lietas) izīrētajā dzīvoklī Rīgā, D.Brantkalna ielā 17, k-1.

Šāda veida pārbūves ir veicamas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) noteikto kārtību kā vienkāršotā atjaunošana.

Lai veiktu Dzīvokļa pārbūvi saskaņā ar vienkāršotās renovācijas procedūru, Dzīvokļa īrniekam, kas šinī gadījumā ir vienkāršotās atjaunošanas ierosinātājs, nepieciešams veikt šādas darbības:

  1. Vienoties ar projektētāju, t.i. sertificētu speciālistu – arhitektu vai būvinženieri (informācija par attiecīgajiem speciālistiem pieejama būvspeciālistu un būvkomersantu reģistrā www.bis.gov.lv, sadaļā Būvspeciālistu reģistrs) par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpildīt apliecinājuma karti – Ēku būvnoteikumu 5.pielikums (turpmāk – Veidlapa).
  2. Rakstiski saskaņot ar RPB kā Dzīvokļa īpašnieku aizpildīto Veidlapu un iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēšanai.
  3. Pēc darbu pabeigšanas:
    1. veiktie Dzīvokļa pārbūves darbi jāuzrāda RPB pārstāvjiem, kas pārliecinās par veikto darbu atbilstību ieceres dokumentācijai un izpildīto darbu kvalitāti;
    2. pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti, iesniegt Valsts zemes dienestā iesniegumu par grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā (ar būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu saistītos izde­vumus sedz īrnieks).
  4. Iesniegt RPB grozījumus (izmaiņas) kadastrālās uzmērīšanas lietā.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu atļauju pārplānot vannas istabu – izņemt dušas kabīni un tās vietā par saviem līdzekļiem ierīkot vannu.

RPB informē, ka neiebilst pret dušas kabīnes nomaiņu ar vannu, vienlaicīgi norādot, ka demontētā dušas kabīne ir jānodod RPB Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei un pēc nomaiņas darbu pabeigšanas tie jāsaskaņo ar RPB Būvniecības pārvaldi.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu atļauju ierīkot SIA “Lattelecom” optiskos kabeļus dzīvojamā ēkā Valdeķu ielā 58B, k-1.

Ēka ir aprīkota ar vājstrāvas tīkliem, kas nodrošina analogās un digitālās kabeļtelevīzijas uztveršanu. RPB ar SIA „Baltcom” un ar AS „Balticom” ir noslēgusi līgumus par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas nomu elektronisko kabeļu izvietošanai Ēkā. RPB neiebilst pret citu pakalpojumu sniedzēju, ja starp RPB un pakalpojumu sniedzēju tiek noslēgts līgums par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas nomu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Lūdzu RPB veikt istabas loga stikla paketes nomaiņu dzīvoklī Ulbrokas ielā 13, k-2.

RPB norāda, ka saskaņā ar noslēgtajiem dzīvojamo telpu īres līgumu īrnieka pienākumos ir uzturēt kārtībā Dzīvokli un par saviem līdzekļiem veikt tā kosmētisko remontu, ūdens maisītāju, dušas, izlietņu, vannas un sēdpoda remontu vai nomaiņu, loga stiklu pakešu nomaiņu. Papildus tam īrnieks paraksta dzīvojamo telpu nodošanas un pieņemšanas aktu, ar ko apliecina, ka īrniekam nav pretenziju pret Dzīvokļa tehnisko stāvokli.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Ko darīt, ja kaimiņš trokšņo, uzvedās huligāniski?

Sabiedrisko kārtību sabiedriskās vietās kontrolē Rīgas pašvaldības policija vai Valsts policija. Īrniekam ir tiesības sazināties ar atbildīgo pašvaldības policijas vai Valsts policijas iecirkni un ziņot par kaimiņu skaļo uzvedību, zvanot uz vienoto tālr.110 jebkurā diennakts laikā. Gadījumos, ja tiek novērota jebkura iedzīvotāja agresīva vai pretlikumīga rīcība ir jāgriežas tiesībsargājošās institūcijās, jo RPB nav tiesisks nodrošināt pārkāpēju sodīšanu.

Ko darīt, ja kaimiņos dzīvo nelegālas personas?

Saskaņā ar īres līgumu dzīvojamās mājas namu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā veikt dzīvokļa pārbaudi. Par nepiederošām personām ir jāsniedz informācija dzīvojamās mājas namu pārzinim, kurš veiks dzīvokļa apsekošanu kopā ar policijas pārstāvjiem, lai konstatētu nepiederošu personu esamību dzīvoklī.

Kad salabos tualetes poda skalojamās kastes mehānismu/ elektrisko plīti/ dušas maisītāju u.t.m.?

Saskaņā ar starp īrnieku un RPB noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu, īrnieka pienākums ir uzturēt kārtībā dzīvojamās telpas un par saviem līdzekļiem veikt to kārtējo remontu, tai skaitā krānu un ūdens sajaucēju, dušas, izlietnes, vannas un sēdpoda skalojamās kastes remontu vai nomaiņu.

Ko darīt, man no kaimiņu dzīvokļa dzīvoklī nāk kukaiņi?

Epidemioloģiskās drošības likuma 27.panta pirmā daļa nosaka “Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos, ir teritorijas vai objekta īpašnieka, vai viņa pilnvarotas personas (ja tāda ir) pienākums.” Saskaņā ar noslēgtā dzīvojamo telpu īres līgumu, īrniekam ir pienākums uzturēt izīrēto dzīvokli pienācīgā kārtībā.Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. pants nosaka, ka īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu. Ja vienu dzīvokli īrē vairāki īrnieki, par šā dzīvokļa uzturēšanu pienācīgā kārtībā un kārtējo remontu ir solidāri atbildīgi visi īrnieki. Šā panta nosacījumi piemērojami visos gadījumos, ja īres līgumā nav noteikts citādi.

Dzīvokļa īrnieki var vērsties pie dzīvojamās mājas apsaimniekotāja, zvanot pa tālr.82820 var rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv. Šādā gadījumā pēc īrnieka lūguma tiks veikta dezinsekcija, deratizācija īrnieka dzīvoklī  par īrnieka finanšu līdzekļiem.

Kad tiks sakārtota piemājas teritorija/ salaboti soliņi/ nokrāsota kāpņu telpa/ iestādi krūmiņi, kociņi, puķītes?

Visi labiekārtošanas darbi tiek rūpīgi izvērtēti ņemot vērā dzīvojamās mājas kopējos ieņēmumus un izdevumus.

Par nepieciešamajiem uzlabojumiem RPB lūdz informēt zvanot pa tālr. 82820 var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv

Kad tiks izmazgāta kāpņu telpa, trepes, sakārtots pie mājas esošais zāliens, notīrīts trotuārs, savāktas suņu/kaķu fekālijas?

Par sētnieka nekvalitatīvo darbu ir jāinformē attiecīgās dzīvojamās mājas namu pārzinis vai zvanot pa tālr.82820 vai rakstot uz RPB e-pasturpb@riga.lv.

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.266), gan Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka īpašnieka pienākumu dzīvnieku barot, dzirdīt, kopt un vest pastaigās. Turklāt Noteikumi Nr.266 nosaka, ka dzīvnieka īpašniekam/turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava dzīvnieka ekskrementus.

Kāpēc un ko darīt, ja kāpņu telpā visu diennakti deg uguns, dzīvoklī tek dvieļu žāvētājs, radiators?

Šādos gadījumos jāzvana RPB klientu speciālistam tālr. 82820. Maksa par zvanu ir standarta.