Informācija nedzīvojamo telpu nomniekiem par nomas maksas atbrīvojumu un līgumsoda atbrīvojumu.

Jaunumi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.180
“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19
izplatību” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumu 3.punktā noteikts, ka publiskas personas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas
iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz komersanta (nomnieka) iesniegumu, uz
noteiktu laika periodu, sākot no 2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku
zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību”, vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēro nomas
maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja izpildās visi šādi kritēriji:
1) Komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī,
salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 %, bet,
ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019.martā vai vēlāk, tā ieņēmumi
no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz
par 30 % salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu no saimnieciskās darbības
apmēru laika periodā līdz 2020.gada 29.februārim;
2) Komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro;
3) Komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas
process;
4) Komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citus
saistītos maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas
līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas
maksas un citus saistītos maksājumu kavējumi, uz 2020.gada 29.februāri ir
dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti
saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.
Savukārt saskaņā ar 2020. gada 12.marta MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas izbeigšanas
datumam neveiks par nomas apmaksas kavējuma līgumsoda aprēķinu par parādiem, kas
radušies  no 2020. gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas izbeigšanas datumam.

Atpakaļ